พระเครื่อง เครื่องราง

คติพจน์ คำขวัญ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

24 พฤศจิกายน 2021 | คำขวัญสถาบัน
คติพจน์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คติพจน์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

คติพจน์ / คำขวัญ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สถานบันที่ตั้ง/จังหวัดคติพจน์ / คำขวัญ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม
มหาวิทยาลัยนครพนมนครพนมพัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาสราชนครินทร์แห่งการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคามพหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครสร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนนทบุรีเรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ, มสธ.ที่ไหนเวลาใด ใคร ๆ ก็เรียนได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีพัฒนาความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พร้อมคุณค่าคุณธรรม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกรุงเทพมหานครรักเรียน เพียรงาน สร้างสรรค์สังคม

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย#สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook