พระเครื่อง เครื่องราง

พรปีใหม่ 2561 สมเด็จพระสังฆราช

29 ธันวาคม 2018 | คำขวัญวันสำคัญ
สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราช

สติมโต สทา ภทฺทํ
คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อ เทอญ
ขออำนวยพร

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook