พระเครื่อง เครื่องราง

พรปีใหม่ 2562 สมเด็จพระสังฆราช

29 ธันวาคม 2018 | คำขวัญวันสำคัญ
สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราช

“ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข”
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook