พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน

18 ธันวาคม 2018 | คำขวัญวันสำคัญ

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ตรงกับวันที่ 5 เดือนมิถุนายนของทุกปี

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2528 (1985)
เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม
Youth, Population and Environment

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2529 (1986)
ต้นไม้เพื่อสันติภาพ
A Tree for Peace

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2530 (1987)
Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2531 (1988)
การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Slogan : When people put the environment first, development will last

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2532 (1989)
ภาวะโลกร้อน
Global Warming ; Global Warming

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2533 (1990)
เด็กและสิ่งแวดล้อม
Children and the Environment (Our Children, Their Earth)

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2534 (1991)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change : Need for Global Partnership

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2535 (1992)
Only One Earth : Care and Share

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2536 (1993)
Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2537 (1994)
โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน
One Earth, One Family

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2538 (1995)
ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก
We The Peoples, United for the Global Environment

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2539 (1996)
รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา
Our Earth, Our Habitat, Our Home

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2540 (1997)
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก
For Life on Earth

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2541 (1998)
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
For Life on Earth “Save our Seas

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2542 (1999)
รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
Our Earth, Our Future Just Save It

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2543 (2000)
ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา
2000 The Environment Millennium : Time to Act

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2544 (2001)
เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต
CONNECT with the World Wide Web of Life

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2545 (2002)
ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต
Give Earth a Chance

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก
คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2546 (2003)
รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน
Water – Two Billion People are Dying for It!

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2547 (2004)
ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย
Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live ?

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2548 (2005)
เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก
GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2549 (2006)
เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ
DON’T DESERT DRYLANDS!

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2550 (2007)
ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง
MELTING ICE-A HOT TOPIC

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2551 (2008)
ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2552(2009)
คุณคือพลังช่วยหยุดภาวะโลกร้อน
Your Planet Needs You -United to Combat Climate Changes

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2553(2010)
ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก
Many Species One Planet One Future

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2554(2011)
ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา
Forests:Nature at your Service

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2555(2012)
คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Economy: Does it include you

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 (2013)
กิน อยู่ คิด
THINK EAT SAVE

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 (2014)
ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก
Raise you voice not the sea level

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2558 (2015)
ฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยผืนโลก
(Seven billion Dreams, One Planet Consumer With Care)

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 (2016)
หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์
(Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade)

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 (2017)
ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ
(Connecting People to Nature : I’m With Nature)

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 (2018)
“รักษ์โลก เลิกพลาสติก” (ถ้าคุณไม่สามารถนำมันมาใช้ได้อีก ให้ปฏิเสธที่จะใช้)
(Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it!)

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook