พระเครื่อง เครื่องราง

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

25 พฤศจิกายน 2018 | คำขวัญวันสำคัญ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525 โดยที่มติของคณะรัฐมนตรี ได้ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพราะเหตุพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ บ้านหว้ากอ ต่อไปมาศึกษาที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2559
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2558
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2557
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2556
ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2555
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2554
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2553
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2552
วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2551
วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2550
วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2549
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2548
วิทยาศาสตร์คือความรู้สู่ความสำเร็จ

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2547
เศรษฐกิจของชาติมีปัญหา วิทยาศาสตร์มีคำตอบ

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2546
เส้นทางแห่งการค้นพบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณค่าแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2545
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2544
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2543
พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2542
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไทยที่ยั่งยื่น

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2541
พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญาไทย

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2540
พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2539
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้า

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2538
เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล เศรษฐกิจไทยมั่นคง

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2537
ขจัดปัญหาน้ำของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2536
วิทยาศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มคุณค่าชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2534
ขจัดมลพิษทุกชีวิตจะปลอดภัย

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2533
เพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2532
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook