พระเครื่อง เครื่องราง

มหาวิทยาลัยที่ใช้พุทธพจน์เป็นคติพจน์

28 พฤศจิกายน 2021 | คำขวัญสถาบัน
มหาวิทยาลัยที่ใช้พุทธพจน์เป็นคติพจน์ประจำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยที่ใช้พุทธพจน์เป็นคติพจน์ประจำมหาวิทยาลัย

คติพจน์ คือ ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างเพื่อเป็นประโยชน์สอนใจ.

คำขวัญ หมายถึง ถ้อยคำ ข้อความ คำคล้องจอง หรือบทกลอนสั้น ๆ เพื่อให้จำได้ง่าย ที่แต่งขึ้นมาเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ คุณสมบัติ ความโดดเด่น เช่น คำขวัญประจำจังหวัด, คำขวัญประจำมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ยังอาจใช้คำคม หรือพุทธพจน์ มาเป็น คำขวัญ หรือ คติพจน์ ก็ได้ เช่น “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” (บัณฑิตย่อมฝึกตน), “รกฺเขยฺย อตฺตโนสาธุงฺ ลวณํ โลนตํ ยถา” (พึงรักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มฉันนั้น)

มหาวิทยาลัยที่ใช้พุทธพจน์เป็นคติพจน์ประจำมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
“อตฺตานํ อุปมํ กเร” พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
“สิกขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา” การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is Growth)

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
“ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ” ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด (The trained man wins)

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
“อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง

5.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)

6.มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)
สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ (ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข)

7.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (National Institute of Development Administration)
นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา (ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา)

8.มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook